Voorwaarden affiliate partnerprogramma Ostara zwangerschapscursus

Lees liever als PDF

Inhoud

Artikel 1 Definities                                                                                                                                                  

Artikel 2 Aanmelding en acceptatie                                                                                                                

Artikel 3 Gebruik                                                                                                                                                     

Artikel 4 Commissie                                                                                                                                               

Artikel 5 Uitbetaling                                                                                                                                               

Artikel 6 Beëindiging Ostara zwangerschapscursus online Partnerschap                                        

Artikel 7 Gevolgen beëindiging Ostara zwangerschapscursus online Partnerschap                   

Artikel 8 Aansprakelijkheid                                                                                                                                 

Artikel 9 Diversen                                                                                                                                                    

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter                                                                                  

Artikel 1 – Definities

Artikelen: Alle cursussen die worden aangeboden in de omgeving.

Omgeving: www.Ostarazwangerschapscursus.nl

Ostara zwangerschapscursus online: Ostara zwangerschapscursus online gevestigd te (9584 TK) Mussel, Bovensteveenweg 8.

Content: (Een deel van) het aanbod van Artikelen in de Omgeving, zoals tekst, afbeeldingen, recensies, downloads, die Ostara zwangerschapscursus online ten behoeve van het Partnerprogramma ter beschikking stelt via de site https://www.Ostarazwangerschapscursus.nl/partner/

Cookietijd: De instelling door Ostara zwangerschapscursus online van de First party cookie die bepaalt welke periode (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de Klant.

First party cookie: Een klein (tekst) bestandje, dat op de computer van de Klant wordt geplaatst als gevolg van een bezoek door de Klant aan de Omgeving via de Partnerlink, met daarin allerlei relevante informatie.

Klant: Iedere gebruiker van de Partnersite die zich via de Partnerlink toegang verschaft tot de Omgeving en zodoende Artikelen kan kopen van en via Ostara zwangerschapscursus online.

Last Cookie Counts: Het principe waarbij de verkoop wordt toegewezen aan het laatste marketingkanaal via welke de Klant zich toegang heeft verschaft tot de Omgeving.

Partner: Iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de Ostara zwangerschapscursus online Partnerprogramma voorwaarden heeft aanvaard en door Ostara zwangerschapscursus online als Partner is geaccepteerd om Klanten via zijn/haar Partnerlink(s) toegang te verschaffen tot de Omgeving.

Partnerlink: Een elektronische link naar de Omgeving die de Partner via de site https://www.ostarazwangerschapscursus.nl/partner/ heeft aangemaakt, waarin zijn Site_ID vermeld staat, en hij via internet (in het bijzonder de Partnersite) openbaar maakt of openbaar laat maken.

Partnersite: Een door de Partner ontwikkelde gebruiksklare website of web applicatie waarop zich tenminste een Partnerlink bevindt, waarmee de Partner via elektronische wijze de Content openbaar maakt of openbaar (laat) maken. Voor elke gebruiksklare website of web applicatie moet een uniek Side_ID worden aangevraagd.

Site_ID: Het identificatienummer opgenomen in de Partnerlink. Elke Partnersite heeft een uniek site_ID.

Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie

2.1. Iedereen van achttien (18) jaar en ouder die over een Partnersite beschikt kan zich aanmelden als partner bij Ostara zwangerschapscursus online.

2.2. Aanmelding als Ostara zwangerschapscursus online- Partner houdt aanvaarding in van de Partnerprogramma voorwaarden en van de verplichting de Partnerprogramma voorwaarden na te komen.

2.3.Om als Partner te worden ingeschreven moet de Partner:
a. het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld hebben;
b. bevestigen dat de Partnerprogramma voorwaarden worden aanvaard door te klikken op de “registreer” button in het aanmeldformulier.
c. als Partner zijn geaccepteerd door Ostara zwangerschapscursus online.

2.4. Ostara zwangerschapscursus online informeert je in beginsel binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de Partnerprogramma voorwaarden is bevestigd of Ostara zwangerschapscursus online je als Partner accepteert.

2.5. Ostara zwangerschapscursus online kan een aanmelding zonder opgave van redenen en op ieder moment weigeren. Indien Ostara zwangerschapscursus online een aanmelding weigert, wordt over de periode voorafgaand aan de weigering en daarna geen commissie betaald.

2.6. Ostara zwangerschapscursus online zal een aanmelding in ieder geval weigeren indien de Partnersite:
a. een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
b. op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
c. discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;
d. een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie inhoudt;
e. illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
f. afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Ostara zwangerschapscursus online;
g. intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van Ostara zwangerschapscursus online of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
h. de naam van Ostara zwangerschapscursus online of variaties daarvan in de domeinnaam bezit;
i. niet over (eigen) content beschikt.
j. al beschikt over een account.

Of er van één of meerdere van deze omstandigheden al dan niet sprake is, is exclusief ter beoordeling van Ostara zwangerschapscursus online.

Artikel 3 – Gebruik

3.1. De Partnersite mag op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat deze van Ostara zwangerschapscursus online is, dan wel door Ostara zwangerschapscursus online is ontwikkeld. Tevens dient ondubbelzinnig duidelijk te zijn dat Ostara zwangerschapscursus online op geen enkele wijze zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de Partnersite. De Partner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen die gepromoot worden via de Partnersite niet door de Partner, maar via Ostara zwangerschapscursus online worden verkocht.

3.2. Partner verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Ostara zwangerschapscursus online content te gebruiken gedurende de looptijd en conform de Partnerprogramma voorwaarden uitsluitend ten behoeve van het Ostara zwangerschapscursus online partnerprogramma. De Partner zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van Ostara zwangerschapscursus online direct opvolgen. Partner zal geen wijzigingen aanbrengen in het uiterlijk van de Ostara zwangerschapscursus online Content en/of de Artikelen en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor Ostara zwangerschapscursus online enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen.

Partner erkent dat:
a. alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot de Ostara zwangerschapscursus online content eigendom zijn en blijven van Ostara zwangerschapscursus online; en
b. alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Artikelen eigendom zijn en blijven van de betreffende rechthebbenden.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel, zal de Partner altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Ostara zwangerschapscursus online en derden volledig respecteren.

3.4. Het is de Partner niet toegestaan de Ostara zwangerschapscursus online content of daarmee overeenstemmende tekens te gebruiken als naamgeving van de Partnersite of op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s – zoals maar niet beperkt tot Google Adwords- binnen zoekmachines en andere online platformen.

3.6. De Partner zal de Content slechts gebruiken ten behoeve van het Ostara zwangerschapscursus online Partnerprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

3.7. De prijzen van de Artikelen in de Omgeving kunnen wijzigen. De Partner zal ervoor zorgdragen dat de prijzen van de Artikelen die (eventueel) staan vermeld op de Partnersite, telkens worden geüpdatet opdat deze op ieder moment in overeenstemming zijn met de prijzen zoals van tijd tot tijd vermeld in de Omgeving.

3.8. Met inachtneming van artikel 8.1, zal de Partner zich onthouden van ieder doen of nalaten waardoor Ostara zwangerschapscursus online en/of de Partner mogelijk in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3.9. Wanneer een Partner is geaccepteerd binnen het Partnerprogramma is het niet toegestaan dat door middel van een wijziging de inhoud van de Partnersite waarin de Partner een Partnerlink heeft opgenomen:
a. een seksueel, pornografisch of gewelddadig karakter krijgt;
b. op enigerlei wijze in strijd wordt met de openbare orde en/of goede zeden;
c. discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
d. een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie krijgt;
e. illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
f. afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Ostara zwangerschapscursus online;
g. intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van Ostara zwangerschapscursus online of enige derde worden geschonden;
h. de naam van Ostara zwangerschapscursus online of variaties daarvan in de domeinnaam krijgt;
i. niet over (eigen) content beschikt;
j. een ander doel krijgt dan ten tijde van acceptatie daarvan door Ostara zwangerschapscursus online.

3.10. Het is de Partner niet toegestaan zijn Partnerlink te gebruiken anders dan op de in zijn account opgenomen Partnersites.

3.11. De Partner zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van Ostara zwangerschapscursus online ter zake van de installatie en/of het gebruik van de Partnerlink alsmede ter zake van de Content.

3.12. Indien de Omgeving op wat voor wijze dan ook – ter bepaling door Ostara zwangerschapscursus online – hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de Partnerlink, is Ostara zwangerschapscursus online gerechtigd om de Partnerlink en/of het Partneraccount te blokkeren.

3.13. Het is de Partner niet toegestaan om:
a. direct of indirect artikelen via zijn/haar Partnerlink(s) te bestellen bij Ostara zwangerschapscursus online enkel en alleen voor eigen gebruik;
b. Ostara zwangerschapscursus online te promoten op websites, web applicaties of anderszins die niet aangemeld zijn binnen het Partneraccount;
c. Partnersite(s) binnen het account te verkopen of anderszins over te dragen zonder hier melding van te maken bij Ostara zwangerschapscursus online;
d. te proberen bezoek richting de Omgeving op enige wijze te onderscheppen (onder andere via software welke door de Klant bewust of onbewust is geïnstalleerd op de eigen computer) om zodoende onrechtmatig commissie toegewezen te krijgen;
e. de Omgeving te tonen op de Partnersite door middel van een iFrame/framing;
f. advertentieprogramma’s en/of displaynetwerken, zoals maar niet beperkt tot Google Adwords, binnen zoekmachines en andere online platformen in te zetten met de intentie bezoekers rechtstreeks van de zoekmachine naar de Omgeving te sturen.
g. een uniek identificatiemiddel in de Partnerlink op te nemen.

Indien er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 3.13 d of e zal de Partnersite opnieuw moeten worden aangemeld via https://partnerprogramma.Ostara zwangerschapscursus online en is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

3.14. Een Partner dient te allen tijden op verzoek van Ostara zwangerschapscursus online inzicht te kunnen geven in zijn of haar activiteiten met betrekking tot de promotie van Ostara zwangerschapscursus online. Wanneer dit inzicht niet gegeven kan worden of in strijd is met deze Partnerprogramma voorwaarden is Ostara zwangerschapscursus online gerechtigd het Partneraccount te blokkeren.

3.15. Partner vrijwaart Ostara zwangerschapscursus online volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 3.

3.16. De Partner garandeert dat zijn gebruik van de Content beperkt is tot gebruik gericht op de Nederlandse consumentenmarkt en de voertaal bij het gebruik van de Content Nederlands is.

3.17. Op eerste verzoek daartoe van Ostara zwangerschapscursus online zal de Partner onmiddellijk (bepaalde) Content verwijderen en/of aanpassen. Indien een derde zich richt tot de Partner vanwege vermeende inbreuk op zijn/haar rechten, zal de Partner onmiddellijk de betreffende Content verwijderen en Ostara zwangerschapscursus online hierover onmiddellijk via het e-mailadres info@ostarazwangerschapscursus informeren. Ostara zwangerschapscursus online staat niet in voor de juistheid van de Content.

Artikel 4 – Commissie

4.1. De registratie door Ostara zwangerschapscursus online van de vertoningen, kliks, verkopen en ontvangen gelden via de Partnerprogramma website https://www.ostarazwangerschapscursus.nl/partner/ is bindend voor Ostara zwangerschapscursus online en de Partner.

4.2. Ostara zwangerschapscursus online meet de verkopen van alle Artikelen door de Klant met behulp van een First Party Cookie. De First Party Cookie heeft in het algemeen een Cookietijd van 60 dagen. Echter, Ostara zwangerschapscursus online behoudt zich het recht voor om de Cookietijd te wijzigen en bij Partners verschillende Cookietijden aan te houden.

4.3. De Partner kan aanspraak maken op commissie ter zake van alle Artikelen die een Klant heeft gekocht bij Ostara zwangerschapscursus online direct na klikken op de Partnerlink of binnen de First Party Cookie tijd, waarbij het Last Cookie Counts principe geldt en de Klant aan de (betalings)verplichtingen terzake van deze Artikelen jegens Ostara zwangerschapscursus online heeft voldaan, Ostara zwangerschapscursus online de betreffende betaling daadwerkelijk heeft ontvangen.

4.4. Indien de Klant de Artikelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt om wat voor reden dan ook, kan de Partner geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie en wordt de in behandeling staande commissie afgekeurd in het Partnerprogramma of dient de Partner de reeds ontvangen commissie ter zake aan Ostara zwangerschapscursus online terug te betalen.

4.5. De 15% commissie wordt berekend over de netto daadwerkelijk door Ostara zwangerschapscursus online ontvangen verkoopwaarde van de niet-ingeruilde Artikelen (netto = exclusief BTW) na afloop van de periode. Het op de website opgenomen commissiemodel is altijd de meest recente versie, welke bindend is voor de Partner.

4.6. Commissie zal niet worden toegekend aan (bulk) bestellingen afkomstig van een zakelijk account bij Ostara zwangerschapscursus online.

Artikel 5 – Uitbetaling

5.1. Uitbetaling van de commissie door Ostara zwangerschapscursus online dan wel een door Ostara zwangerschapscursus online aangewezen derde aan de Partner zal na afloop van iedere kalendermaand plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Partner heeft aangegeven in zijn Partneraccount en als zodanig is geregistreerd bij Ostara zwangerschapscursus online.

5.2. Commissiebedragen van minder dan € 10,00 (zegge: tien euro) worden niet maandelijks uitbetaald. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan € 10,00 (zegge: tien euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag € 10,00 (zegge: tien euro) of meer bedraagt.

5.3. Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van Ostara zwangerschapscursus online, zijn voor rekening van de Partner.

5.4. Ostara zwangerschapscursus online is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Partner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Ostara zwangerschapscursus online uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Partner.

Artikel 6 – Beëindiging Ostara zwangerschapscursus online Partnerschap

6.1. Ostara zwangerschapscursus online is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden per e-mail te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.

6.2. Onverminderd haar overige rechten is Ostara zwangerschapscursus online onder meer gerechtigd om het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden met onmiddellijke ingang per e-mail te beëindigen in geval:
a. de Partner geheel of deels tekort komt in de nakoming van één of meerdere van zijn/haar verplichtingen onder de Partnerprogramma voorwaarden;
b. de site van de Partner naar oordeel van Ostara zwangerschapscursus online in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend zou kunnen zijn;
c. Ostara zwangerschapscursus online hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
d. de Partner in het kader van het Partnerprogramma onrechtmatig handelt jegens Ostara zwangerschapscursus online

6.3. De Partner kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – zijn partnerschap beëindigen door hierover een e-mail te sturen vanuit het door zijn/haar opgegeven e-mailadres naar partner@Ostara zwangerschapscursus online.

6.4. Het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden eindigt direct en automatisch in geval:
a. de Partner de Partnerlink inactief heeft gemaakt;
b. het Partnerprogramma is stopgezet om wat voor redenen dan ook.

Artikel 7 – Gevolgen beëindiging Ostara zwangerschapscursus online Partnerschap

7.1. Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a. dienen onmiddellijk de bestaande Partnerlink(s) inactief worden gemaakt;
b. is Ostara zwangerschapscursus online gerechtigd om de toegang van de Partner tothttps://www.ostarazwangerschapscursus.nl/partner/ te blokkeren;
c. kan de Partner, onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie;
d. zal de Partner de Content van de Partnersite onmiddellijk verwijderen;
e. is de Partner per direct niet langer gerechtigd om de Ostara zwangerschapscursus online Content en de Artikelen van de Omgeving te gebruiken;
f. zal de Partner de Content van zijn/haar Partnersite en/of uit zijn/haar lokale database onmiddellijk verwijderen op straffe van een dwangsom van € 1.000,- (duizend euro) per dag dat de Content ondanks beëindiging nog op de Partnersite wordt getoond.

7.2.Uitsluitend in geval het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.4, zal de Partner nog aanspraak kunnen maken op betaling van commissie ter zake van verkopen van de Artikelen waarvan de gelden door Ostara zwangerschapscursus online zijn ontvangen vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5 (waarbij onverminderd geldt dat de commissie niet wordt uitbetaald als deze minder dan € 10,00 bedraagt).

7.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.15, 7.1, 7.2, 8 en artikel 9.1, zullen Ostara zwangerschapscursus online en de Partner geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. De Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van de Partnersite. De Partner staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Ostara zwangerschapscursus online ter zake van alle aanspraken en/of kosten/boetes/ naheffingen dienaangaande.

8.2 Partner is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van zijn activiteiten onder deze overeenkomst. Partner verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving en de Telecommunicatiewetgeving, waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, volledig na te leven en vrijwaart Ostara zwangerschapscursus online voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

8.3 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Ostara zwangerschapscursus online, is Ostara zwangerschapscursus online op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Partner in verband met deelname aan het Partnerprogramma, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de Omgeving, technische storingen, etc. Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig word verklaard, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Ostara zwangerschapscursus online in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan het bedrag aan commissies dat Ostara zwangerschapscursus online gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade/kosten aan Partner heeft betaald.

 

 

Artikel 9 – Diversen

9.1. De Partner zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Ostara zwangerschapscursus online en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Ostara zwangerschapscursus online. Partner vrijwaart Ostara zwangerschapscursus online volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

9.2. De Partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partnerschap over te dragen aan een derde, tenzij Ostara zwangerschapscursus online hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.

9.3. Ostara zwangerschapscursus online is te allen tijde gerechtigd om de Partnerprogramma voorwaarden te veranderen. De Partner zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht.

9.4. Ingeval de gewijzigde Partnerprogramma voorwaarden voor de Partner niet acceptabel zijn, is de Partner gerechtigd het partnerschap binnen 14 dagen te beëindigen. Indien de Partner niet tot beëindiging van het partnerschap overgaat, wordt de Ostara zwangerschapscursus online Partner geacht de gewijzigde Partnerprogramma voorwaarden te hebben aanvaard..

9.5. Indien enige bepaling van deze Partnerprogramma voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. De Partnerprogramma voorwaarden en het partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

 

Ostara overeenkomst affilicate